Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

ZASADY REFUNDACJI PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH
I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH NA ZASADACH USTALONYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Warunkiem ubiegania się o refundację jest ubezpieczenie Pacjenta w Narodowym Funduszu Zdrowia. NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w Rozporządzenie Ministra Zdrowia   z dnia 6 grudnia 2013. Jeśli cena wybranego przez Pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca Pacjent. Zatem wysokość dopłaty Pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje Pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.

Zakupu przedmiotu ortopedycznego i środków pomocniczych Pacjent dokonuje osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem, może mu w tym pomóc inna osoba, posiadająca jego pisemne upoważnienie lub wystawione przez lekarza w przypadku osoby nieprzytomnej.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu środków pomocniczych, które wydawane są co miesiąc. Jeśli Pacjent nie może ich sam odebrać, wówczas może to uczynić w jego imieniu każda inna osoba, bez konieczności posiadania upoważnienia.

Każdy Pacjent spośród szerokiej oferty różnych produktów ma prawo wyboru rodzaju i typu zaopatrzenia zgodnie z kodem zleconym przez specjalistę. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się zarówno ceną jak i jakością.

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena wybranego przez Pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, wówczas NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca Pacjent.

Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w cenie nie przekraczającej limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród każdego rodzaju i kodu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego oferowanego pacjentom. Wyjątek stanowią te wyroby medyczne, które wykonywane są na indywidualne zamówienie. Cena w takich przypadkach ustalana jest przez realizatora w oparciu specyfikację wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje na konkretny okres czasu i tylko po jego upływie możliwe jest wystawienie kolejnego zlecenia. Warto uważnie dokonywać zakupu zaopatrzenia - by wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, spełniał oczekiwania i funkcje zdrowotne przez cały okres użytkowania. Zasada ta nie dotyczy osób  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku tych osób wnioski mogą być wystawiane w zależności od potrzeb w danym czasie.

 

NOWE ZASADY REFUNDACJI - E-ZLECENIAOd 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne w związku z wprowadzeniem e-potwierdzenia zlecenia.  Pacjenci nie będą musieli udawać się do NFZ osobiście celem potwierdzenia zlecenia, zrobią to podczas wizyty u lekarza.Jak to działa? Czyli droga pacjenta w nowym systemie.Krok 1.

Pacjent udaje się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia, która wystawi zlecenie i potwierdzi je w NFZ za pomocą platformy eZWM. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia drukuje zlecenie i potwierdza je pieczątką i podpisem.

Tylko w sytuacji braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie wystawiania zlecenia są dokonywane w siedzibie wybranego przez pacjenta Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.Krok 2.

Pacjent udaje się ze zleceniem sklepu medycznego w celu realizacji. Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie numeru zlecenia nadanego przez system NFZ oraz numeru PESEL pacjenta lub daty urodzenia – pobiera je do realizacji i dokonuje realizacji zlecenia w systemie. Po poprawnym dokonaniu realizacji zlecenie automatycznie zapisuje się w pliku w formacie PDF. Następnie osoba realizująca zlecenie drukuje. Zlecenie musi być opatrzone podpisami osoby realizującej i odbierającej. Pacjent zostawia zlecenie w punkcie realizacji, gdzie jest przechowywane.


W przypadku częściowej realizacji zlecenia, pacjent nie idzie ponownie do osoby wystawiającej zlecenie, lecz dokonuje realizacji w tym samym punkcie realizacji, w którym zrealizował pierwszą część wystawionego zlecenia. W tym celu potrzebuje numeru pierwotnie wystawionego zlecenia oraz numeru PESEL lub daty urodzenia.

Okresy realizacji zleceń.


Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy mogą być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.

W przypadku zleceń na wyroby ortopedyczne zmianie uległ okres ważności zlecenia. Zlecenie ważne jest 12 miesięcy od daty wystawienia.