Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medisquad.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

MEDISQUAD sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361873, NIP 946-26-09-295, REGON 060651788.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.medisquad.plprowadzony jest przez MEDISQUAD sp. z o. o. – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.medisquad.plsą fabrycznie nowe, zgodne z umową oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad, zgodnych z umową. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane w warunkach zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Produktów dostępnych bez recepty.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany,
  że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie
  i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 1. Ceny podane na stronie Sklepu www.medisquad.pl wyrażone są w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT.
 2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.medisquad.pl.
 3. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 4. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Medisquad.pl jest sprzedaż sprzętu medycznego oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

1)      zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

2)      mediację;

3)      zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

4)      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 9 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.medisquad.pl;
 6. SPRZEDAWCA – MEDISQUAD sp. z o. o., z siedzibą w Lublinie, ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361873, NIP 946-26-09-295, REGON 060651788;
 7. USŁUGODAWCA - MEDISQUAD sp. z o. o., z siedzibą w Lublinie, ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361873, NIP 946-26-09-295, REGON 060651788;
 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.medisquad.pl;
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego Medisquad.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 11. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.medisquad.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia,
 12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego Medisquad.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Medisquad.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym Medisquad.pl;
 16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 17. PRODUKT/TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Medisquad.pl;
 18. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 19. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 20. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 21. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 22. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 23. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 24. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 25. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego w Punkcie Odbioru;
 26. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 27. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 28. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 29. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, umożliwienie złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 30. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, gdzie można dokonać Rejestracji w Sklepie internetowym;
 31. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 32. ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ – Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował. 

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym Medisquad.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. E-mail i Hasło
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Telefon
  5. Adres (Ulica i nr domu/nr mieszkania)
  6. Kod pocztowy
  7. Miasto
  8. Kraj
  9. Numer telefonu (stacjonarny, komórkowy)
  10. Nazwa adresu (np. dom, praca)
 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać tytuł Pan/Pani, datę urodzenia, nazwę swojej firmy oraz dodatkowe informacje.
 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 

IV ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Rejestracja i założenia Konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie Medisquad.pl.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Kupujący składa zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub dokonuje Rejestracji Konta. Klient opcjonalnie może podać inny adres dostawy oraz w odpowiednim miejscu wpisać dodatkowe informację.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
 8. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 9. Wysyłka towaru następuje w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia, o czym Klient jest informowany przy potwierdzeniu zamówienia drogą e-mail.
 10. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
 11. Sprzedawca, działając zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, nie jest uprawniony do realizacji zamówienia w przypadku gdy produkt został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji Inspektora Farmaceutycznego lub innego upoważnionego podmiotu, po złożeniu zamówienia przez Klienta. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu poniesionych kosztów na rzecz Klienta, o ile jakiekolwiek kwoty zostały uiszczone.

 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

1)      przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto: 84 1540 1144 2114 6407 0432 0002
MEDISQUAD sp. z o. o.
ul. Lubartowska 56
20-094 Lublin
określając Tytuł wpłaty i podając Imię i nawisko i Nr zamówienia

2)      płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

3)      płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

4)      płatność za pośrednictwem karty płatniczej w serwisie Przelewy24.

 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 3. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru.
 4. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 6. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 5 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 9. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez przesyłkę kurierską FedEx, Patron Service, Pocztę Polską oraz odbiór osobisty w Punkcie Odbioru. Dodatkowe informację w zakładce Warunki dostawy .
 10. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty.
 11. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy podczas zamówienia Kupujący wskazał inną osobę do odebrania towaru, Sklep może zweryfikować dane osobowe osoby odbierającej towar. Weryfikacja taka poprzedzona będzie prośbą o okazanie dowodu osobistego, celem porównania danych wskazanych przez Kupującego w złożonym zamówieniu, a danych osoby, która towar odbiera.
 12. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 81 4613232 bądź na adres e-mail: sklep.medyczny@medisquad.pl.
 13. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 81 4613232 bądź na adres e-mail: sklep.medyczny@medisquad.pl.

 

VII REKLAMACJE – NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczania Towarów zgodnych z umową. Kupujący ma prawo dokonania reklamacji Towarów niezgodnych z umową.
 2. Reklamacje są składane i rozpatrywane na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w przypadku Konsumentów.
 3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji przez Sklep, preferowane jest złożenie przez Kupującego reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep.medyczny@medisquad.pl lub pisemnie pocztą na adres:
  ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin. Kupujący powinien wskazać następujące dane:

1)      imię i nazwisko/nazwa;

2)      dane kontaktowe;

3)      dane zakupu (data zakupu, rodzaj zakupionego Towaru i cenę);

4)      opis niezgodności Towaru z umową;

5)      datę ujawnienia wady;

6)      żądanie Kupującego.

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji, Kupujący w uzgodniony sposób powinien niezwłocznie przekazać do Sklepu Towar niezgodny z umową oraz przedstawić dowód zakupu (np. paragon lub faktura VAT).
 2. Kupujący w pierwszej kolejności może żądać od Sklepu naprawy lub wymiany Towaru.
 3. Sklep może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru
  z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 4. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów,
  Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową i zaproponować Kupującemu inny sposób rozwiązania sprawy.
 5. Kupujący jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową z powodu okoliczności wskazanych w ust. 7 powyżej lub jeżeli brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 7. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych
  na podstawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów. W odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego wraz
  z Towarami niezgodnymi z umową, Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 10. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami, w tym Przedsiębiorców,
  wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
  Nie narusza to uprawnień Kupujących wynikających z niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawa.
 11. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w najszybszym możliwym terminie,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, należy domniemywać, że uznał reklamację. Domniemania nie stosuje się do Kupującego niebędącego Konsumentem.
 12. Jako ustosunkowanie się do reklamacji należy rozumieć informację dla Kupującego,
  czy Sklep uznaje reklamację za uzasadnioną.
 13. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Kupującemu na trwałym nośniku
  (np. pismo, e-mail, sms).
 14. Sklep wymieni Towar na zgodny z umową lub naprawi Towar w rozsądnym czasie
  bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 15. Sklep zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 16. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar do Sklepu. Sklep zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia. Brak zgodności Towaru z umową musi być ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sklep jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 18. Domniemania, o którym mowa w ustępie powyżej nie stosuje się wobec Towarów kupionych przez Kupujących niebędących Konsumentami.
 19. Adresem reklamacyjnym jest: MEDISQUAD sp. z o. o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin.

 

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Medisquad.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za Wady Produktu na podstawie niezgodności Towaru z umową, określonej w dziale VII Reklamacja – Niezgodność Towaru z umową.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep.medyczny@medisquad.plbądź też listownie na adres:
  MEDISQUAD sp. z o. o.
  ul. Lubartowska 56
  20-094 Lublin.
 1. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem: www.medisquad.pl/odstapienie.pdf lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

1)      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

2)      w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

3)      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

 1. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej na drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

14)  produkty będące wyrobami medycznymi zgodnie z definicją Ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Akceptuję fakt, że produkty będące wyrobami medycznymi oferowane w sklepie internetowym www.medisquad.pl są wyrobami medycznymi zgodnie z definicją Ustawy z dnia 10 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych, zakupione i przymierzone wyroby nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.medisquad.plnastępujące Usługi Elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.medisquad.plpoprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep.medyczny@medisquad.pllub pisemnie na adres: MEDISQUAD sp. z o. o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.medyczny@medisquad.pllub pisemnie na adres: MEDISQUAD sp. z o. o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
 2. Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będzie Medisquad Sp. z o.o. ul. Lubartowska 56 Lublin 20-094,, jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie usług, które dostarczamy do Twoich potrzeb i zainteresowań.

 1. Jakie dane są przechowywane?

Mowa jest o danych osobowych, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.

 1. Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy je, aby:

 • zapewniać większe bezpieczeństwo usług,
 • udoskonalać nasze usługi i maksymalnie dopasować je do Twoich zainteresowań,
 • prowadzić korespondencję
 • realizować zamówienia: internetowe /telefoniczne/przesłane środkami komunikacji elektronicznej
 • nawiązywać współpracę i utrzymywać relację handlową
 • przechowywać konta w systemie elektronicznym - sklepie internetowym,
 • zapewnić wsparcie techniczne oraz obsługę reklamacji,
 • udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki pomocnicze współfinansowane ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów. Przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji umów przez Medisquad i na zlecenie Zaufanych Partnerów i bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

 1. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep.medyczny@medisquad.pllub listownie na adres Sprzedawcy: MEDISQUAD sp. z o. o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin.

 

XII POLITYKA COOKIES

 1. Sklep internetowy www.medisquad.plwykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy www.medisquad.plwykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. stałe,
  2. analityczne,
  3. zewnętrzne.

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: 81 4613232
  2. e-mail: sklep.medyczny@medisquad.pl
  3. pisemnie na adres: MEDISQUAD sp. z o. o., ul. Lubartowska 56, 20-094 Lublin.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego Medisquad.pl.
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. Nazwa Sklepu internetowego Medisquad.pl, adres pod którym jest dostępny: www.medisquad.ploraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku, ze zmianami wprowadzonymi w dniu 1.03.2023 r.